Tietosuojaseloste asiakkaille

Kuusankosken Teatterin Kannatusyhdistys ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste asiakkaille
 
Kuusankosken Teatterin Kannatusyhdistys ry noudattaa tietosuoja-asioissaan ja rekisterien käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Kuusankosken Teatterin Kannatusyhdistys ry
y-tunnus 0161588-3
 
Yhteystiedot:
Kymenlaaksonkatu 1
45700 Kuusankoski
puh. 040 524 7202
sähköposti: kuusankosken.teatteri@kouvola.fi
 
Yhteyshenkilö: Reetta Ikäläinen
 
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään asiakkaiden henkilötietoja.
 
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) ja/tai henkilön oma suostumus.
Kuusankosken Teatterin Kannatusyhdistys ry käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:
- tiedottaminen peruutustapauksissa
- laskuttaminen
- tapahtumien järjestäminen
 
Henkilötietoja käsitellään vain Kuusankosken Teatterin Kannatusyhdistys ry:n omien sääntöjen sallimissa rekistereissä yhdistyksen toiminnan sujuvuuden mahdollistamiseksi.
 
4. Rekisteriin tallennettavat henkilö- ja muut tiedot
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero ja osoite (laskutuksissa), ne teatterin esitykset, joihin henkilö on ostanut lippuja sekä henkilön itsensä mahdollisesti ilmoittamat muut tiedot, kuten osoite.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, yhteistyökumppanimme NetTicketin asiakasrekisteristä (Kuusankosken Teatterin järjestämien tilaisuuksien asiakkaat). NetTicketin tietosuojaseloste: www.netticket.fi/tietosuojaseloste
 
 
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
    - oikeus saada pääsy henkilötietoihin
    - oikeus tietojen oikaisemiseen
    - oikeus tietojen poistamiseen
    - oikeus käsittelyn rajoittamiseen
    - vastustamisoikeus
    - oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
    - oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 
Rekisteröity voi kääntyä yllä ilmoitetun yhteyshenkilön puoleen halutessaan käyttää mainittuja oikeuksiaan.
 
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kuusankosken Teatterin ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla tai mikäli Kuusankosken Teatteri katsoo muutoin harkintansa perusteella olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen.
 
7. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään lakien ja asetusten vaatimien säilytysaikojen mukaisesti.
 
8. Henkilötietojen käsittelijät
Kuusankosken Teatterin valtuuttamat henkilöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tarvittaessa henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle kuten tilitoimistolle.
 
9. Tietoturva
Tietoja käsitellään sähköisesti ja säilytetään teknisesti suojattuina.  Pääsy tietoihin vaatii käyttäjätunnuksen, salasanan ja riittävät oikeudet. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 
10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Kuusankosken Teatteri kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Yhdistys suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.